Velkommen til Brumund Friskole


Djupedal (SV) satte en stopper for lokalskoler i Norge

Brumund Firskole ble aldri noe av. Etter ett iherdig forsøk er prosjektet skrinlagt. SV / AP / SP bestemte i praksis at bygdene i Norge ikke lenger kan beholde sine lokalskoler dersom kommunen velger å stenge skolen. Også vi i Brumund har måttet gi tapt for denne politiske beslutningen. Aslaug Haga var kommunalminister og besøkte også Brumund Barnehage og uttalte at hun ønsket å bevare lokale skoler, men SV / Ap vant frem og forbød i praksis at vi som foreldre kan drive en skole selv om den er gratis, åpen for alle og drives 100% etter samme regler som offentlig skole. For Brumund betyr dette at friskoleprosjektet ble skrinlagt og ungene sendt til flere ulike barneskoler i kommunen. Kommunen måtte setter opp flere busser og det er utstrakt bruk av taxi for skoletransport. Disse kostnadene overgår langt en mulig besparelse. Brumund skolebygg står i praksis tomt. Vi merker nå at idrettslaget får mindre aktiviter, musikk foreningen sliter med rekrutering og samholdet i bygda minker. Det positive er at vi fikk bygget en flott barnehage som opprettholder endel av samholdet i bygda. Uten denne ville bygda bli forgubbet og fraflytting ville blitt et resultat. Her er litt historie om vårt forsøk på å danne en friskole: Etter at vår søknad ble sent til til utdanningsdirektoratet har Øystein Djupedal(SV) bestemt at all saksbehandling skal stoppes gjennom en midlertidig lov. Direktoratet sørget for 14 måneders saksbehandling, slik at loven som forbyr lokale skoler skulle gjennomføres før saksbehandlingen var klar. Også vår daværende rådmann og daværende ordfører gjorde alt de kunne for å forsinke saksbehandlingen ved å vente lengst mulig med å sende inn "kommunens" kommentarer til bygdas ønske om fortsatt egen barneskole.

Bygdas ca. 70 barneskoleelever ble delt på 5 ulike skoler i kommunen. Dette er ingen god løsning.Det siste kommunen gjorde var å rive ned bygdas flaggstang for å sikre seg at kommunen ikke måtte bidra med flaggheising 17.mai etc. Middlene til flaggstangen var samlet inn av bygda under krigen og demonteringen var således en klar demonstrasjon mot at bygda selv skal få leve videre som et samlende miljø. Mange reagerer på at sist flaggheising ble hindret var under 2.verdenskrig. Vi har derfor fått tilbake flaggstanga men kommunen betaler ikke lenger de få hundrelappene flaggheising koster per år, så nå gjør vi dette på dugnad.

I teksten nedenfor ser dere våre planer slik de forelå ved søknadstidspunktet 20.Januar 2005. Etter dette har vi ikke hørt fra direktoratet ut over loven som har satt stopper for alle skoler også de som starter opp der kommunen legger ned.

Fakta om Brumund Friskole

Brumund Friskole er stiftet for å gi alle barn i Brumund en god nærskole. Brumund Friskole ble stiftet ikke som en konkurrent til den kommunale skolen, men som en erstatning når vi mistet vår kommunale skole. Skolen er primært for alle i Brumund, men vi ønsker også alle som naturlig finner at dette er en skole for dem, er velkommne. (Friskole loven krever at skolen skal være åpen for alle som er bosatt i hele Norge).
Skolen vil følge lærerplanen L97 slik som de fleste andre skoler, inkludert Montesorri skolene, men vi vil ha en Brumund profil som utnytter de muligheter som resursjenen i Brumund tilbyr. Det være seg naturen, aktive foreldre, nærmiljøanlegg etc. Skolen har samme kunnskapsmål og sosiale mål som kommunale skoler.

Stiftelsen.

Brumund friskole ble stiftet 18.1.2005 på et bygdemøte med stor oppslutting. Mer enn 200 andeler ble solgt direkte på stiftelesesmøtet.
Vi har i vårt arbeide med søknaden lagt følgende lover og forskrifter til grunn:
 • Lov 2003-07-04 nr 84, Lov om frittstående skolar.
 • Selskapsloven av 21.6.1995 nr 83
 • Forskrifter for miljørettett helsevern i skoler og barnehager
 • Plan og byggingsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Utdanningsloven.

  Bakgrunnen for stiftelsen.

  Den 15.12.2004 ble Brumund skole vedtatt nedlagt fra 1.1.2006, utelukkende av økonomiske hensyn, slik rådmannen beskriver i sitt framlegg. FAU ved Brumund skole påpekte i sin høringsuttalelse at underlaget for den påståtte økonomiske gevinsten ikke var korrekt. Det ble også påpekt andre mangler ved saksfremlegget og manglende konsekvensanalyse. FAU mente også at det var sammenheng mellom dette vedtaket og kommunens vedtak i 2003 om å bygge en ny treparallell Fagerlund skole i Brumunddal. Skolen ble vedtatt bygget for å avlaste de andre skolene i Brumunddalsområde og for å sikre elevplasser ved en mulig utbygging av område. Det ble også den gang påpekt at det ikke var et reelt behov for 588 elevplasser i Brumunddal. Ordføreren benektet i kommunestyret så sendt som våren 2004 at skolen ble planlagt for å kunne legge ned bygdeskolene rundt Brumunddal. Likevel ble vedtaket om nedleggelse av flere omliggende skoler fattet kort tid etter. Det ble avholdt et bygdemøte den 18.1.2005 i Brumund og Brumund Friskole ble stiftet. Vi i styret i Brumund Friskole har som oppgave å gjennomføre dette prosjektet.

  Brumund bygda tilbyr et helhetlig og godt oppvekstmiljø

  Brumund er ei bygd beliggende øst for Brumunddal mot Ringsaker fjellet, med ca 500 innbyggere. Barneskolen har i dag i overkant av 70 elever, barnehagen har ca 20 unger. Skolen er i dag kommunal. Barnehagen er et BA, bygget på dugnad i 2004.

  Brumund bygda er svært aktiv i å organisere aktiviteter for alle aldersgrupper. Bygda har en bredt sammensatt befolkning med ulik utdannelse, yrkeserfaring, alderssammensetning og politisk tilhørighet. Fellesskapet skapes gjennom foreldrenes aktivitet i skolesammenheng som så forplanter seg videre til ungdoms og voksenaktiviteter.

  Bygda hadde tidligere en deltidsbarnehage, men siden dette tilbudet ikke lengre var tilstrekkelig, gikk bygda sammen, reiste kapital og bygget en helt ny barnehage på 225m2 med full kjeller. Barnehagen drives veldig godt, med gode fagansatte, godt fundamentert pedagogisk opplegg i lyse, trivelige lokaler. Barnehagen driver ustrakts samarbeid med skolens småskoletrinn som ligger vis a vis.
  Når vi nå søker om å etablere en friskole er det ikke i protest mot systemet, men for å sikre et godt skoletilbud lokalt i bygda. Vi har gjennom de siste 25 årene kjempet for å beholde vår skole. Vi har alltid ønsket å være en del av fellesskapet i Ringsaker. Foreldre hos oss har ledet Dataløftet som har bygget ut datanett og skaffet mer enn 350 datamaskiner til alle andre barne og ungdomsskoler i kommunen som ønsket dette. Foreldre engasjementet er stort og skolen er mang en gang pusset opp på dugnad. Slikt engasjement er ikke lenger en selvfølge. Vi mener dette har store positive virkninger for våre barns oppvekstmiljø, men også på det sosiale engasjement som bygdas øvrige befolkning blir del av.

  Tidspunkt for oppstart.

  Brumund skole skal legges ned midt i et skoleår. Dette er i seg selv uheldig for alle parter knyttet til Brumund skole. Dette kan medføre at skolen fra høsten 2005 mister mange gode lærere som ellers blir oppsakt midt i skoleåret. Kommunen har vedtatt å legge ned skolen 1.1.2006, men skolen planlegges å stå ferdig oktober 2005. Vår søknad må derfor basere seg på at vi starter opp fra den dagen skolen defakto er nedlagt. Vi har lært at et kommunestyrevedtak kun gjelder frem til neste vedtak og må derfor arbeide raskt og være forberedt på nye innspill.

  Organiseringen

  Når vi ønsker å starte en friskole i Brumund er det ikke fordi vi bare vil ha en skole i bygda, men vi vil ha en GOD NÆRSKOLE i bygda. Vi ønsker å få med flest mulig foreldre og andre resurjspersoner i bygda med i planleggingen og gjennomføringen av friskolen. Derfor har vi organisert videre arbeide i 4 grupper:
 • Styrearbeidet.
 • Gruppe for pedagogisk innhold
 • Gruppe for undervisningslokale (bygg gruppen)
 • Gruppe for økonomi
  Alle som ønsker å delta aktivt eller ønsker å komme med inspill bes ta kontakt med en av styremedlemmene eller direkte med en gruppeleder.

  Mandat for disse gruppene er:

  Styret:

  Stifte og etablere Brumund friskole etter formålene beskrevet i vedtektene fra stiftelsesmøtet:

  § II:Formål, innhold og motto:

 • BF skal drive en grunnskole 1-7 trinn med SFO(Skolefritidsording), i Brumund etter regler om lov om frittståande skolar. Lov 2003-07-04 nr 84.
 • BF skal drive i nær kontakt med barnas hjem.
 • BF bygges på de til enhver tid gjellende læreplaner for offentlige grunnskoler inkludert krav til livssyn, etikk etc.
 • BF skal i sitt arbeide innenfor rammen av gjeldende læreplaner ta med temaer og prosjekter fra lokal kultur og næring.

  § V: Styrets arbeidsoppgaver:


  Styret skal påse at skolen drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter. Spesielt gjelder selskapsloven av 21.6.1995 nr 83 og friskoleloven av 2003-07-04 nr 84. Styret ansetter skoleleder og øvrig personell i samarbeid med skoleleder. Styret kan delegere ansettelse av personell i tidsbegrensede stillinger. Styret ledes av Siv.ing Haakon Wiig som har flere styreverv i industri og andelsslag.

  Styret består av: · Leder: Haakon Wiig · Nestleder: Jane N. Molstad · Bygningsleder: Kjell Syversen · Pedagogisk kontakt: Unni Wiig · Økonomiansvarlig: Espen Pedersen · Styremedlemmer: Heidi H. Nyvoll, Geir Hjemli, Odd Kjell Nordengen · Revisor: Roar Mangset

  Gruppe for pedagogisk innhold:

  Gruppen skal i henhold til gjellende lærerplaner, fortiden L97 utarbeide forslag til :
  · Utviklingsplaner for skolen
  · Lærerplaner for de enkelte trinn og fag
  · Inndeling i klasser og grupper

  Gruppen skal også kartlegge ønsker og muligheter for ulike pedagogiske og sosiale tilbud skolen kan tilby, herunder: leksehjelp, kald eller varmt lunchtilbud, organisering av skolehverdagen i timer, midt timer osv.
  Alle planer som utarbeides skal være innenfor rammen av de til en hver tid offentlige lærerplaner og ikke i konflikt med vår søknad.
  I og med at skolen skal starte midt i skoleåret må slike planer være klare og iverksettes på kort tid. Derfor starter vi arbeidet nå, lenge før skolen er i full drift og før vi har fått godkjenning. Vi ønsker å engasjere lærere og daglig leder minst en måned før skolen skal i gang. Avhengig av kommunens skiftene politiske beslutninger vil i verste fall skolen måtte starte på få dagers varsel, vi antar likevel at vi som foreldre i dagens skole har krav på noen måneders varsel.

  Gruppen vil bestå av en blanding av fagpersoner, godkjente adjunkter som arbeider i den offentlige skolen samt foreldre med ekstra stort engasjement i slike saker. Gruppen ledes av adjunkt Unni Wiig som selv arbeider i den offentlige grunnskolen og som har tillegges utdannelse i skoleutvikling. Hun har også vikariert som rektor flere ganger. Med seg har hun foreldre med annen yrkesbakgrunn og andre lærere med praksis fra den offentlige skolen.

  Gruppe for undervisingslokaler:

  Gruppen har som mandat å utarbeide alternative skolelokaler. Gruppen som arbeider med undervisningslokaler vil måtte arbeide med flere alternativer. Alle alternativene forutsetter at skolen skal få gode lokaler , med et godt arbeidsmiljø, fremstår som lyse, trivelige og funksjonelle. Dersom vi får kjøpt eksisterende bygning (alternativ A) kreves det noe oppussing for å få skolen opp på det nivået vi ønsker. Nettopp fordi den politiske situasjonen er uavklart må vi jobbe frem flere alternativer i parallell. Gruppen består av ingeniører, håndverkere og erfarne byggingsfolk. Gruppens medlemmer bidro også sterkt til at barnehagen ble bygget på rekordtid med meget høy kvalitet og etter alle gjellende forskrifter for HMS i skoler og barnehager, den nye bygingsloven, etc.

  Gruppen ledes av Murer Kjell Syversen. Kjell Syversen driver eget murerfirma og har mer enn 20 års erfaring i nybygg, rehabilitering og restaurering.

  Økonomigruppen:


  Gruppen består av mannskap som i sitt yrke arbeider med økonomispørsmål som adm.dir / daglige ledere for egne bedrifter, som revisorer, regnskapsførere og bankansatte. Gruppen har som oppgave å utarbeide budsjetter samt å styre økonomien, registrere selskapet etc.

  Gruppen ledes av Siv.ing Haakon Wiig, som til daglig er adm.dir i Siv.ing Haakon Wiig AS.

  Stor oppslutning:

  Per 1.2.Januar 2005, kun et par uker etter stiftelsen har 61 elever meldt sin interesse. Dette er et godt grunnlag for å lage en god friskole og viser at Brumund Bygda ønsker en egen skole, nå som den offentlige skolen ble fratatt oss mot vår vilje.